• Regulamin

§ 1
Postanowienia wstępne


1. Sklep internetowy sklep.pipetherm.pl , dostępny pod adresem internetowym www.sklep.pipetherm.pl, prowadzony jest przez Piotr Świder prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą PipeTHERM Piotr Świder, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP 813-129-18-58, REGON 180411046

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
3. Regulamin jest dostępny w każdym czasie na stronie internetowej https://sklep.pipetherm.pl/news/n/175/Regulamin.

§ 2
Definicje

1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PipeTHERM Piotr Świder, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP 813-129-18-58, REGON 180411046
3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.sklep.pipetherm.pl
6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
15. Administrator – administrator danych osobowych PipeTHERM Piotr Świder z siedzibą w Rzeszowie 35-213 ., ul. Dębicka 534, NIP: 813-129-18-58, REGON: 180411046, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
16. Cookies – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
17. Użytkownik – każdy znajdujący się w systemie sprzedaży online Sklepu.
18. Login – identyfikator klienta w Sklepie.
19. Hasło – szereg znaków wybranych przez klienta dla potwierdzenia swojej tożsamości w Sklepie.
20. Formularz kontaktowy – interaktywny formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający kontakt ze Sprzedawcą.
21. Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 3
Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: PipeTHERM Piotr Świder, ul. Paderewskiego 35, 35-328 Rzeszów
2. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@pipetherm.pl
3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 795 666 676
4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy, BANK BGŻ BNP Paribas S.A. 96 1750 1224 0000 0000 1339 3524
5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 7-18

§ 4
Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i sprawna szerokopasmowa przeglądarka internetowa;
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c. włączona obsługa plików cookies,,
d. zainstalowany program FlashPlayer.


§ 5
Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych prawidłowych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
3. Dokonywanie zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez cały rok
z wyłączeniem dni w których strona nie będzie mogła zostać wyświetlona z uwagi na prace konserwacyjne lub inne przyczyny techniczne.
4. Realizacja zamówień odbywa się w dni robocze.
5. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu oraz hasła do Konta. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem. Hasło jako wiadomość poufna pozostaje do wyłącznej wiadomości klienta.
6. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
7. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.
8. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen i opisów towarów prezentowanych na stronie sklepu internetowego bez uprzedzenia i poinformowania, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.
9. Ceną za zakup, która wiąże Klienta jest cena podana w chwili wyrażenia woli związania umową na stronie Sklepu powiększona o koszty dostawy na wskazany adres.
10. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
11. Za pośrednictwem sklepu internetowego www.sklep.pipetherm.pl sprzedawca świadczy usługi elektroniczne takie jak:
- konto klienta
- formularz zamówienia
- formularz kontaktowy
- newsletter.
12. Użytkownik lub Klient ma prawo składać reklamacje związane ze świadczeniem usług
elektronicznych (wyłączając reklamację Towaru o której mowa w § 15 Regulaminu). Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
13. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane użytkownika tj. imię i nazwisko, nazwa, adres e-mail, opis reklamacji. Zaleca się podanie również żądania Klienta lub Użytkownika.
14. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie nie później niż w ciągu 14 dni od jej złożenia.
15. Klientowi lub Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli usługi mają charakter ciągły i bezterminowy. Prawo do odstąpienia przysługuje bez podania przyczyny i w trybie natychmiastowym. W tym celu niezbędne jest wysłanie oświadczenia pisemnie lub na adres e-mail wskazane w § 3 Regulaminu.
16. Sprzedawcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym za 7 dniowym terminem wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez Klienta lub Użytkownika Regulaminu. Wypowiedzenie następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia przesłanego Konsumentowi, a w przypadku Przedsiębiorcy poprzez oświadczenie przesłane na adres e-mail Przedsiębiorcy.

§ 6
Zakładanie Konta w Sklepie

1. Założenie konta w Sklepie umożliwia klientowi: składanie zamówień z wykorzystaniem wprowadzonych danych, śledzenie historii zamówień, zapisanie i rezygnację z newslettera, wprowadzanie, edytowanie i usuwanie danych w tym także adresów dostawy, korzystanie z innych funkcjonalności przewidzianych dla zarejestrowanych klientów.
2. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych imię i nazwisko, adres e-mail, telefon stacjonarny lub komórkowy, w przypadku zakładania konta firmowego: nazwa firmy, adres, NIP oraz wyrażenie zgody na treść Regulaminu i Politykę Prywatności.
3. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe i dobrowolne.
4. Po wypełnieniu i przesłaniu Formularza rejestracji na wskazany przez Klienta adres e-mail zostanie przesłane potwierdzenie dokonania rejestracji. Proces rejestracji zostaje zakończony.
5. Dokonanie rejestracji oznacza zawarcie przez Klienta z PipeTHERM Piotr Świder umowy o świadczenie usług elektronicznych polegających na prowadzeniu konta na zasadach określonych w regulaminie.
6. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych
w Formularzu rejestracji.
7. Konto prowadzone jest dla klienta przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość
w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy,
w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3. Usunięcie konta następuje niezwłocznie i powoduje rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną której przedmiotem jest prowadzenie konta.


§ 7
Szczegóły Produktów

1. Sprzedawca zastrzega, iż dostępne na stronie internetowej zdjęcia produktów mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości ze względu na ich specyfikę.
2. Waga i ilość elementów na wagę oraz ilość sztuk w paczce mogą posiadać nieznaczne różnice ilościowe i wagowe w porównaniu do danych umieszczonych na stronie internetowej. Powyższe jest powodowane różnicami wagowymi różnych partii produktu.
3. Podane na stronie internetowej wymiary produktów w szczególności takie jak wysokość, szerokość, średnica mają jedynie charakter informacyjny i mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości.

§ 8
Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:
1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”.
6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 9 pkt 3.
7. Złożenie zamówienia w sklepie oznacza zaakceptowanie postanowień przedmiotowego regulaminu.

 

§ 9
Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
a. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,
b. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
c. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: PipeTHERM Piotr Świder,
ul. Paderewskiego 35, 35-328 Rzeszów
2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a. Płatność przy odbiorze
b. Płatność za pobraniem
c. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
d. Płatności elektroniczne
2. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

§10
Obowiązki informacyjne dotyczące Konsumenta

1. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się umową z Sprzedawcą poprzez jasną i zrozumiałą informację zamieszczoną na stronie sklepu Sprzedawca wykonuje obowiązek informacyjny o którym mowa w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, w tym w szczególności cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia i sposobu komunikowania, oznaczenia Sprzedawcy, łącznej ceny wraz z podatkiem, prawa do odstąpienia od umowy, opłatach za transport.
2. Sprzedawca zapewnia, by Konsument w momencie składania zamówienia potwierdził w sposób wyraźny, iż wie że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty poprzez naciśnięcie przycisku „zamów i zapłać”.
3. Konsument wyraża zgodę na przesyłanie przez Sprzedawcę faktury VAT i faktur korygujących na wskazany przez Konsumenta adres e-mail w trakcie składania zamówienia drogą elektroniczną. Faktury VAT i faktury korygujące będą wystawiane, przesyłane i przechowywane zgodnie z przepisami prawa
z uwzględnieniem ich integralności i autentyczności.


§11
Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 8 Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
3. W przypadku wyboru przez Klienta:
a. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
b. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
c. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze.
4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
6. Początek biegu terminu realizacji Zamówienia Produktu liczy się w następujący sposób:
a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
7. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

8. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
9. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
10. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski.
11. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
12. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

§ 12
Wysyłka Produktu


1. Standardowo wysyłka zamówienia obejmuje jedną wysyłkę zbiorczą całości towaru zamówionego przez Klienta w danym zamówieniu.
2. Termin realizacji zamówienia nie odejmuje czasu jego wysyłki.
3. Na każdym etapie realizacji zamówienia istnieje możliwość wysyłki gotowej części zamówienia za zgodą lub na życzenie Klienta w takim przypadku koszty każdej dodatkowej wysyłki ponosi Klient.
4. System dokonuje automatycznej wyceny kosztu dostawy zamówionego przez klienta towaru.
5. Sprzedawca informuje iż w przypadku dokonania zamówienia towaru niestandardowego biorąc pod uwagę gabaryty czy wagę istnieje możliwość zmiany kosztów dostawy Towarów w stosunku do kosztów automatycznie wygenerowanych przez system. Z sytuacją taką będziemy mieć do czynienia gdy dojdzie do zmiany cennika firmy kurierskiej bądź do naliczenia w inny sposób niż wyliczony przez system.
6. W sytuacji o której mowa powyżej Sprzedawca skontaktuje się każdorazowo z Klientem celem zaakceptowania zmienionej ceny dostawy.
7. Czas wysyłki towarów jest oznaczony na stronach Sklepu internetowych.
8. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na numer podany w zamówieniu. Kupujący ma możliwość śledzenia stanu swojej przesyłki poprzez link znajdujący się w e-mailu.
9. W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Kupującego.
10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie przesyłki z powodu podania przez Klienta nieprawidłowych danych lub innych przyczyn zawinionych przez Klienta.


§ 13
Dostępność Towaru


1. Statusy dostępności Towarów określone na stronie internetowej mają jedynie charakter informacyjny i określają jedynie szacunkowy termin realizacji zamówienia.
2. Informacja o dostępności Towaru nie powoduje automatycznej realizacji zamówienia. W przypadku wyprzedania towaru przed przystąpieniem do realizacji zamówienia czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do zamówienia towaru u producenta i jego dostarczeniu do Sprzedawcy.
3. Sprzedawca informuje iż z uwagi na specyfikę branży w okresie od sierpnia do grudnia czas realizacji zamówień może ulec wydłużeniu z uwagi na dużą ilość składanych zamówień.
4. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane na stronie sklepu internetowego pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego. Sprzedający może zwolnić się ze zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tą samą cenę, informując Kupującego na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, za zwrotem rzeczy na koszt Sprzedającego (art. 12 ust. 3 ustawy z 2.3.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Dz.U. Nr 22, poz. 271). W przypadku niemożności spełnienia świadczenia przez Sprzedającego z powodu niedostępności towaru, Sprzedający niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Kupującego i zwróci Kupującemu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
5. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, zawieranie zamówień lub ich realizacja następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży. W przypadku, o którym mowa w ustępie niniejszym, Sprzedający zastrzega sobie możliwość ustalenia innej kolejności zawierania transakcji lub ich realizacji, jak też Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzenia innych szczególnych warunków odnoszących się do zawarcia lub realizacji transakcji. O odstępstwach w stosunku do zasady powszechności, o których mowa w zdaniu drugim niniejszego ustępu, Sprzedający informuje na stronie Sklepu.

§ 14
Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostarczenia ostatniej części.
4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie
o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
7. Skutki odstąpienia od Umowy:
a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta
o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego
z żadnymi kosztami.
d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
e. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
f. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
g. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające
z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
9. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany
w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy
o prenumeratę;
k) zawartej w drodze aukcji publicznej;
l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
11. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część, jeżeli takie były dołączone do towaru), nie może nosić śladów użytkowania wykraczających poza zwykły zarząd rzeczą. Do zwracanego towaru należy dołączyć dokument potwierdzający sprzedaż, oraz wypełniony i podpisany formularz zwrotu towaru jeżeli nie został wysłany wcześniej.
12. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego.


§ 15
Reklamacja i gwarancja

1. Umową Sprzedaży objęte są Produkty fabrycznie nowe i posiadające wymagane atesty i zezwolenia dopuszczające do obrotu na terenie Polski.
2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu.
4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione
6. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie
o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
7. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę
8. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Konsument nie może odstąpić od umowy jeżeli wada jest nieistotna.
9. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Konsument może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat.
10. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
11. W przypadku naprawy Towaru lub wymiany na nowy Sprzedawca dokonuje zwrotu poniesionych niezbędnych kosztów w tym kosztów dostarczenia towaru do sprzedawcy niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od dnia uznania reklamacji.
12. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy bądź obniżeniu ceny Sprzedawca zwraca Konsumentowi uiszczoną cenę lub wartość o jaką została obniżona, koszty dostawy do Konsumenta, koszty dostarczenia do sprzedającego oraz inne uzasadnione i niezbędne koszty związane z reklamacją niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od dnia uznania reklamacji.
13. Zwrot płatności następuje w taki sam sposób w jaki dokonano zapłaty tj. na rachunek bankowy Konsumenta z którego był wykonywany przelew, na rachunek bankowy powiązany z kartą płatniczą lub kredytową, zaś w przypadku płatności gotówką przy odbiorze na rachunek bankowy wskazany w formularzu reklamacyjnym.
14. Reklamacje zostaną uwzględnione mając za podstawę treść dokumentu potwierdzającego zakup Towaru od Sprzedawcy.
15. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie. Sprzedawca dołączy też kartę gwarancyjną do sprzedanego Produktu.

 

§ 16
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 17
Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usunięcia.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych
w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
6. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się
w zakładce Polityka Prywatności.

§ 18
Newsletter


1. Klient lub Użytkownik może wyrazić zgodę na zamówienie usługi newslettera. Subskrypcja newslettera następuje poprzez zaznaczenie okienka w formularzu rejestracyjnym lub później w zakładce Moje konto (lub innej równoznacznej), a następnie potwierdzenie linku aktywacyjnego przesłanego na podany adres poczty elektronicznej.
2. Subskrypcja newslettera jest nieodpłatna i dobrowolna. Klient lub Użytkownik w każdym czasie może zrezygnować z subskrypcji newslettera poprzez odznaczenie pola w zakładce Moje konto (lub innej równoznacznej).
3. Usługa polega na przesyłaniu na wskazany adres e-mail Klienta lub Użytkownika wiadomości zawierających treści marketingowe oraz komunikaty informacyjne Sprzedawcy bądź jego partnerów w tym aktualne promocje, informacje o produktach).
4. W momencie subskrypcji newslettera następuje zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na czas nieoznaczony.
5. Klient lub Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.

§ 19
Formularz kontaktowy


1. W momencie przystąpienia przez Klienta lub Użytkownika do wypełnienia formularza kontaktowego następuje zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na czas oznaczony. Umowa ulega rozwiązaniu w momencie udzielenia przez Sprzedawcę odpowiedzi bądź odstąpienia przez Klienta lub Użytkownika od wypełniania formularza.
2. Usługa dostępna jest w zakładce strefa klienta i umożliwia kontakt ze Sprzedawcą. Skorzystanie z usługi następuje poprzez podanie prawidłowego adresu e-mail oraz wypełnienia wiadomości i kliknięciu przycisku wyślij.

§ 20
Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, zmiana funkcjonalna lub rozbudowa sklepu, zmiana danych identyfikacyjnych, usunięcie niejasności lub błędów, poprawy obsługi. Zmieniony regulamin zostanie udostępniony na stronie internetowej. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta mającego założone konto w sklepie z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem na wskazany adres e-mail.
3. Zmieniony regulamin obowiązuje klienta który przed datą wejścia w życie zmienionego regulaminu nie wypowiedział umowy o świadczenie usług prowadzenia konta w sklepie.
4. Zmiana regulaminu nie ma zastosowania do zamówień złożonych przed dokonaniem zmiany.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego,.
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia okresowych akcji promocyjnych. Zasady promocji są każdorazowo uregulowane w odrębnym Regulaminie Promocji. W przypadku kolizji postanowień Regulaminu Promocji z niniejszym regulaminem, pierwszeństwo mają postanowienia Regulaminu Promocji. Promocje Towaru nie podlegają łączeniu, chyba, że regulamin stanowi inaczej.
7. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
8. Wszelkie informacje zawarte w Sklepie odnoszące się do towarów i usług w tym ceny widniejące na stronie internetowej sklepu jak również opisy towarów nie stanowią ofert w rozumieniu art. 66 KC, lecz jedynie informację handlową. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
9. Językiem umów zawieranych ze Sprzedawcą jest język polski.
10. Prawem właściwym dla umów pomiędzy Klientem a Sprzedawcą której przedmiotem są usługi świadczone przez Sprzedawcę na warunkach o których mowa w przedmiotowym regulaminie jest prawo polskie. Akceptując regulamin strony dokonują wyboru prawa polskiego jako wyłącznie właściwego.
11. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem które nie zostaną rozstrzygnięte w procesie reklamacji będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy. Powyższe nie ma zastosowania do Klientów będących konsumentami dla których sądem właściwym będzie właściwy sąd powszechny.
12. Sprzedawca korzysta z plików cookies w celu tworzenia statystyk które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszenie ich struktury i zawartości, utrzymania sesji Użytkownika po zalogowaniu dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła, określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych. Więcej informacji znajduje się w zakładce Polityka prywatności.
13. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219) podmiot korzystający ze strony sklepu internetowego zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.
14. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy spowodowane jego działaniem lub zaniechaniem wynikającym z otrzymanych przez niego od Kupującego nieprawidłowych danych.
15. W przypadku uznania orzeczeniem sądu któregokolwiek z postanowień niniejszego regulaminu za nieważny pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
16. Regulamin obowiązuje od 01.06.2020r.

 

Załącznik nr 1 - Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Załacznik nr 2 - Formularz reklamacji

Załącznik nr 3 - Pouczenie o odstąpieniu od umowy