• Zwroty i reklamacje

ZWROTY

Prawo odstąpienia od umowy


1. Każdemu Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Bieg terminu rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, lub w częściach termin biegnie od dostarczenia ostatniej części.


2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę tj. Piotra Świder prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą PipeTHERM Piotr Świder, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP 813-129-18-58, REGON 180411046 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.


3. Oświadczenie może być wysłane:
- za pomocą tradycyjnej poczty na adres siedziby Sprzedawcy: ul. Paderewskiego 35, 35-328 Rzeszów
- drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy: sklep@pipetherm.pl


4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu jednak nie jest to obowiązkowe.


5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


6. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do m.in. umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Pozostałe przypadki zostały szczegółowo opisane w Regulaminie Sklepu internetowego w § 14.

 

Skutki odstąpienia od umowy


1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.


2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.


3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.


4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


5. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.


6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.


7. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

 

REKLAMACJE


1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego towaru macie Państwo prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

2. Reklamację należy kierować na adres: PIPETHERM Piotr Świder, ul. Paderewskiego 35; 35-328 Rzeszów lub drogą elektroniczną na adres: sklep@pipetherm.pl

3. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.


4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione

5. Reklamacji nie podlegają:

- uszkodzenia wynikłe z niewłasciwego uzytkowania i konserwacji towaru,
- uszkodzenia wynikłe z zuzywania się towaru,
- towary używanie niezgodnie z ich przeznaczeniem

 

Formularz reklamacji