• Polityka prywatności i cookies

I. Wstęp

Niniejszy dokument zatytułowany „Polityka prywatności” (dalej: Polityka) ma za zadanie stanowić mapę wymogów, zasad i regulacji ochrony danych osobowych w Firmie PipeTHERM Piotr Świder ul. Dębicka 534, 35-213 Rzeszów (dalej: Firma).
Niniejsza Polityka jest polityką ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s..1).

Sklep internetowy prowadzony pod adresem https://sklep.pipetherm.pl chcąc dopasować swoje treści do Twoich potrzeb korzysta na swojej stronie z technologii pozwalających zbierać twoje dane osobowe. Pragniemy poinformować Cię dokładnie jasno i rzetelnie w jaki sposób pozyskujemy dane, do czego są wykorzystywane, jak są przechowywane, komu ujawniane oraz jak chronione.

II. Definicje

Polityka - oznacza niniejszą Politykę prywatności, o ile co innego nie wynika wyraźnie
z kontekstu.

RODO - oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 7.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s..1).

Dane oznaczają dane osobowe, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Osoba - oznacza osobę, której dane dotyczą, korzystająca z serwisu bądź usługi opisanej
w niniejszej polityce.

Administrator – administrator danych osobowych PipeTHERM Piotr Świder
z siedzibą w Rzeszowie 35-213 ul. Dębicka 534, NIP: ,813-129-18-58 REGON:
180411048 wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Serwis - serwis internetowy prowadzony pod adresem https://sklep.pipetherm.pl

Eksport danych - oznacza przekazanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.


III. Administrator danych


Administratorem Twoich danych osobowych jest PipeTHERM Piotr Świder z siedzibą
w Rzeszowie 35-213 ul. Dębicka 534, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, NIP: 813-129-18-58, REGON: 180411048

IV. Jakie dane zbieramy i skąd je mamy


Przetwarzamy Twoje dane osobowe takie jak (imię, nazwisko, nazwa, adres e-mail, adres, NIP, REGON, numer telefonu, które zostały przez Ciebie podane w momencie zakładania konta w serwisie, podczas kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego, korespondując bądź kontaktując się z nami, występując o wystawienie Faktury, składając reklamację, czy odstępując od umowy. W przypadku dokonania płatności elektronicznej będziemy również przetwarzać Twoje dane o numerze konta na który będzie dokonywany zwrot środków.
Zbieramy również dane związane z Twoimi zachowaniami w tym ze składanymi reklamacjami, kontaktami, korespondencjami, aktywnościami na naszej stronie internetowej
i portalach społecznościowych w tym adres IP oraz dane z plików cookie.
Dochodząc roszczeń możemy zbierać takie dane jak numer PESEL, adres zamieszkania z takich źródeł jak CEiDG, KRS, REGON bądź innych źródeł publicznie dostępnych.

V. Po co zbieramy twoje dane, na jakiej podstawie je przetwarzamy oraz jaki jest okres przetwarzania danych

Twoje dane osobowe są nam niezbędne i przez nas przetwarzane w celu:

1. Prowadzenia i obsługi konta zakładanego w sklepie internetowym prowadzonym
w serwisie https://sklep.pipetherm.pl – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy- art. 6 ust. 1 b) RODO, zaś w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda art. 6 ust. 1 a) RODO

2. statystyki korzystania z usług

- w celu poprawy jakości swoich usług administrator przetwarza informacje statystyczne dotyczące korzystania ze strony, w tym informacje o sesji, numerze IP, ilości spędzonego czasu na poszczególnych stronach i podstronach, korzystania z poszczególnych funkcjonalności usług, informacji o urządzeniu i przeglądarce internetowej. Administrator korzysta z plików cookies lub innych podobnych technologii. Szczegółowe informacje o stosowaniu plików cookies lub innych podobnych znajdują się poniżej.
- Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f )RODO w prawnie uzasadnionym interesie administratora polegającym na ułatwieniu korzystania ze Strony, poprawy jakości oraz funkcjonalności świadczonych usług, a przetwarzanie tych danych nie narusza praw i wolności użytkowników. Informacje o użytkownikach nie są bowiem wykorzystywane w żadnych dodatkowych celach, a ze względu na specyfikę usługi strony internetowej dostawanie sposobu wyświetlania zawartości strony, ułatwiania korzystania ze strony oraz poprawa jakości świadczenia usług na stronach internetowych jest nie tylko standardem rynkowym, lecz także oczekiwaniem użytkowników wobec dostawców stron internetowych.
- Ponadto użytkownik w każdej chwili może cofnąć wyrażoną zgodę poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej w zakresie dopuszczalności stosowania plików cookies lub innych podobnych technologii.
- Dane te są przetwarzane w ramach bieżących działań administratora, lecz nie dłużej niż przez 60 dni od otrzymania informacji. Po tym czasie administrator może dalej przetwarzać ogólne dane statystyczne które będą pozbawione jakichkolwiek informacji dotyczących poszczególnych użytkowników.
- okres dostępności danych statystycznych w narzędziach Google Analytics może być jednak dłuższy niż 60 dni lecz pozostaje to poza zakresem decyzyjności administratora. Administrator nie będzie ich dłużej wykorzystywał lecz będzie miał do nich potencjalny dostęp do czasu ich usunięcia przez dostawcę narzędzia.

3. Działania marketingowego i PR

Na stronie internetowej administrator może zamieszczać informacje marketingowe o swoich produktach lub usługach. Wyświetlanie tych treści jest dokonywane przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f) RODO, zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem administratora polegającym na publikacji treści związanych ze świadczonymi usługami oraz treści promocyjnych akcji, w które administrator jest zaangażowany. Jednocześnie działanie to nie narusza praw i wolności użytkowników, użytkownicy spodziewają się otrzymania treści podobnej zawartości, a czasem nawet tego oczekują lub jest to ich bezpośrednim celem wizyty na Stronie.

4. Działania marketingowe innych produktów i usług

- Administrator może również zamieszczać informacje marketingowe dotyczące produktów lub usług swoich kontrahentów, z którymi zawarł umowę o współpracy w zakresie marketingu.
- Wyświetlanie tych treści jest dokonywane przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f) RODO, zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem administratora polegającym na działaniach marketingowych produktów lub usług swoich kontrahentów. Jednocześnie działanie to nie narusza praw i wolności użytkowników, w szczególności z uwagi na sporadyczność tych działań, a użytkownicy spodziewają się otrzymania treści podobnej zawartości z uwagi na tematykę Strony. Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych.

5. Marketing bezpośredni

Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (marketing bezpośredni) dane osobowe będą przetwarzane w celu wysyłki takiej informacji - podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora - art. 6 ust. 1 f) RODO

6. świadczenia usług drogą elektroniczną w tym udostępniania użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie, udostępniania formularzy kontaktowych podstawą prawną przetwarzania jest wykonanie umowy - art. 6 ust. 1 b) RODO

7. Działania Strony

a) w celu realizacji usługi strony administrator przetwarza:
- informacje dotyczące urządzenia użytkownika w celu zapewnienia poprawności działania usług: adres IP komputera, informacje zawarte w plikach cookies lub innych podobnych technologiach, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, dane dotyczące urządzenia, dane dotyczące aktywności na stronie, w tym na poszczególnych podstronach;
- informacje o geolokalizacji, jeżeli użytkownik wyraził zgodę na dostęp usługodawcy do geolokalizacji. Informacja o geolokalizacji jest wykorzystywana w celu dostarczania bardziej dostosowanych ofert produktów i usług.
b) informacje te nie zawierają danych dotyczących tożsamości użytkowników, lecz w połączeniu z innymi informacjami mogą stanowić dane osobowe i w związku z tym administrator obejmuje je pełną ochroną przysługującą na gruncie RODO.
c) dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b) RODO, w celu wykonania umowy oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO w związku z wyrażeniem zgody na stosowanie określonych plików cookies lub innych podobnych technologii, wyrażonych przez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym lub w związku z wyrażeniem zgody na geolokalizację. Dane są przetwarzane do czasu zakończenia korzystania przez użytkownika ze strony.

8. Reklamacji

- W celu rozpatrywania reklamacji administrator przetwarza dane osobowe użytkowników składających reklamacje w szczególności adres e-mail, imię i nazwisko, treść reklamacji, okoliczności zdarzenia będącego przyczyną reklamacji, informacje pozyskane w toku rozpatrywania reklamacji, w tym wyjaśnienia zdarzenia będącego jej przyczyną. W toku rozpatrywania reklamacji administrator może przetwarzać szereg innych informacji w tym imię i nazwisko użytkownika, informacje o korzystaniu przez użytkownika z usług, plików cookies lub innych podobnych technologii, informacje o urządzeniach.
- dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b) RODO w celu wykonania umowy i są przetwarzane przez czas niezbędny do rozpatrzenia reklamacji oraz nie dłużej niż przez rok po zakończeniu postępowania reklamacyjnego w celach archiwizacyjnych w razie konieczności obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z informacją zawartą poniżej.

9. Ustalenia i dochodzenia roszczeń

- w przypadku podjęcia postępowania wyjaśniającego dotyczącego ewentualnego naruszenia postanowień regulaminu lub przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów, postępowania w celu dochodzenia roszczeń przez administratora lub przez innych użytkowników lub podmiotów, obrony przed roszczeniami użytkowników lub innych podmiotów, administrator może przetwarzać dane osobowe określonych użytkowników do czasu zakończenia toczącego się postępowania oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń administratora względem użytkowników, który zazwyczaj wynosi 3 lata zgodnie z kodeksem cywilnym lecz w szczególnych przypadkach może być przewidziany dłuższy termin.
- jeżeli dane osobowe będą przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń innych użytkowników, dane te mogą zostać udostępnione w tym celu innemu użytkownikowi lub podmiotowi lub uprawnionemu na mocy przepisów prawa organowi publicznemu np. sądom, policji, prokuraturze,
- dane te będą wówczas przetwarzane, w tym udostępniane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c) RODO tj. w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa dotyczących obowiązku rozpatrywania reklamacji, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f) RODO tj. w prawnie uzasadnionym interesie administratora polegającym na dochodzeniu swoich roszczeń względem użytkownika lub obrony przed tymi roszczeniami. Prawnie uzasadniony interes administratora będzie wówczas celem nadrzędnym wobec praw i wolności użytkownika.


10. realizacji obowiązków wynikających z wystawiania i przechowywania faktur i dokumentów wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na administratorze - art. 6 ust. 1 c) RODO;
11. Realizacji złożonego zamówienia - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy- art. 6 ust. 1 b) RODO, zaś w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda art. 6 ust. 1 a) RODO

12. Identyfikacji nadawcy i obsługi przesłanego zapytania przez formularz kontaktowy - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy- art. 6 ust. 1 b) RODO

13. Prowadzenia profilu w mediach społecznościowych w tym (Facebook, Instagram)

Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników w celu prowadzenia profilu, promowania produktów i usług, kontaktu z użytkownikami , analiz funkcjonowania.
Podstawą prawą przetwarzania jest:
- wyrażenie zgody przez użytkownika poprzez dokonanie subskrypcji bądź dodanie własnego komentarza pod postem – art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
- prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO polegający na promowaniu własnych towarów i usług, zapewnienie kontaktu między użytkownikami a administratorem, prowadzenie profilu.

W zakresie fanpage’a na Facebook informacje o osobach obserwujących fanpage’a
o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez użytkowników są jawne.

14. Realizacja kontaktu z użytkownikami – Messenger

- w celu umożliwienia kontaktu administratora z użytkownikiem administrator przetwarza informacje dotyczące osób kontaktujących się z administratorem za pośrednictwem komunikatora Facebook Messenger, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę użytkownika na portalu Facebook, treść korespondencji (wiadomości, wątków). Wiadomości nie są przechowywane przez administratora w innych miejscach niż Facebook.
- dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f) RODO w prawnie uzasadnionym interesie administratora i użytkowników, polegającym na konieczności zapewnienia kontaktu pomiędzy użytkownikami a administratorem, a przetwarzanie tych danych nie narusza praw i wolności użytkowników.
- Treść korespondencji oraz informacje o kontakcie są przetwarzane przez czas niezbędny do załatwienia sprawy użytkownika oraz nie dłużej niż przez 3 miesiące od załatwienia sprawy
w celach archiwizacyjnych w razie konieczności obrony przed ewentualnymi roszczeniami wobec administratora. Po tym czasie są one usuwane z poziomu fanpage’a administratora, po czym administrator nie będzie już dłużej mógł zrealizować dostępu do tych danych.

15. Wysyłania powiadomień e-mail w związku z realizacją złożonego zamówienia - podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora - art. 6 ust. 1 f) RODO

16. Kontaktu telefonicznego w związku z realizacją złożonego zamówienia - podstawą prawną przetwarzania jest dobrowolnie udzielona zgoda - art. 6 ust. 1 a) RODO

17. Przechowywania danych dla spełnienia obowiązku rozliczalności i innych nałożonych obowiązków przez przepisy RODO i ustawy o ochronie danych osobowych - podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na administratorze - art. 6 ust. 1 c) RODO

18. administrowania stroną internetową - podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora - art. 6 ust. 1 f) RODO

19. Umieszczenia na serwerze komentarzy - art. 6 ust. 1 a) RODO w tym przypadku przyjmujemy iż zamieszczenie przez Ciebie komentarza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody

20. Newsletter

Administrator przetwarza adresy e-mail subskrybentów newslettera w celu realizacji zamówionej usługi newslettera, świadczonej drogą elektroniczną na podstawie regulaminu. Administrator przetwarza dane:
- podany adres e-mail
- datę przystąpienia do subskrypcji
- informację o wysyłce newsletterów.
Ponadto administrator przetwarza adresy e-mail podane do świadczenia usługi newslettera również do realizacji usługi zgodnie z regulaminem i niniejszą polityką prywatności,
w szczególności do informowania o zmianach w wyżej wymienionych dokumentach.
Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b) RODO w celu realizacji usługi newslettera.

VI. Wymóg podania danych


Podanie przez ciebie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.
Jednak w niektórych przypadkach podanie danych osobowych jest niezbędne w celu:
- zawarcia i wykonania umowy (dla realizacji zmówień konieczne jest podanie adresu e-mail dzięki któremu zostaje przekazana informacja o statusie zamówienia, aby otrzymać zamówiony towar konieczne jest podanie adresu bez którego niemożliwym jest dostarczenie zamówienia, aby umożliwić kontakt konieczne jest podanie numeru telefonu w przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji o zamówieniu czy dostawie)
- rozpatrywania składanych reklamacji
- wystawienia faktury i realizacji obowiązku podatkowego
- odstąpienia od umowy i związanymi z tym obowiązkami


VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym profilowanie


W celu podejmowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach przetwarza dane osobowe w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Administrator wykorzystując tzw. segmentację czyli wyselekcjonowanie klientów którzy od początku założenia konta w serwisie nie złożyli żadnego zamówienia. Konsekwencją takiego przetwarzania będzie wysłanie takiemu Użytkownikowi oferty bądź kodu rabatowego.
Administrator wykorzystuje również geolokalizację w celu uzyskania informacji o miejscu pobytu użytkownika w celu dostarczania bardziej dostosowanych ofert produktów i usług.

 


VIII. Odbiorcy danych


W związku z prowadzeniem działalności gospodarczej wymagającej przetwarzania danych osobowych, dane te będą ujawniane podmiotom zewnętrznym w tym w szczególności podmiotom świadczącym obsługę systemów informatycznych, hostingu, IT, obsługi marketingowej i PR, banki, operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi prawne i doradcze, księgowe, konsultingowe, audytowi, kurierom oraz podmiotom powiązanym z administratorem w tym partnerom handlowym.
Administrator zastrzega sobie prawo przekazania Twoich danych osobowych właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą takie żądanie opierając się na właściwej podstawie prawnej i zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

IX. Przekazywanie danych osobowych poza EOG


Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym EOG różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko gdy jest to konieczne i tylko z zapewnieniem odpowiedniej ochrony. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych poza EOG na etapie ich zbierania. Dane osobowe są przekazywane poza EOG wyłącznie gdy klient zleca realizację zamówienia poza EOG.

X. Okres przetwarzania danych osobowych


Okres przetwarzania danych osobowych jest zależny od celu przetwarzania. Dane osobowe są przetwarzane przez okres trwania umowy (w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy), przez okres wynikający z przepisów w przypadku gdy stanowią one podstawę przetwarzania danych. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora dane przetwarzane są przez okres niezbędny dla realizacji celu bądź wniesienia skutecznego sprzeciwu, nie dłużej niż 5 lat. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody do czasu skutecznego cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania jednak nie dłużej niż 5 lat. W razie przetwarzania danych głównie do celów wykorzystywania Cookies i administrowania stroną do czasu ich zdezaktualizowania bądź utraty przydatności jednak nie dłużej niż 3 lata.
Okres przetwarzania danych może zostać wydłużony gdy jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie gdy wymagają tego przepisy prawa.
Po zakończeniu okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub niszczone.


XI. Jakie masz prawa


1. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo:
1) dostępu – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);
2) do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);
3) do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
4) do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);
5) do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania;
c) administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
6) do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
7) do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO);
8) do cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostaje zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona. Wycofanie zgody może nastąpić poprzez wysłanie na adres e-mail bądź zaznaczenie odpowiedniego okienka w zakładce Moje konto lub innej równoznacznej;
2. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

Powyższe żądania i wnioski proszę kierować:
W formie elektronicznej na adres sklep@pipetherm.pl
W formie pisemnej na PipeTHERM Piotr Świder, ul. Paderewskiego 35, 35-328 Rzeszów

Wniosek powinien zawierać możliwie precyzyjne wskazanie czego dotyczy żądanie.

XII. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych


Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym
w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie,
ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

Listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
Przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
Telefonicznie: (22) 531 03 00.

XIII. Zmiany polityki prywatności


1. Polityka prywatności może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji użytkownikom dotyczącej ich danych osobowych i informacji o nich. O wszelkich zmianach polityki prywatności użytkownicy zostaną poinformowani na Stronie.
2. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 01.06.2020r.

XIV. Informacja o plikach cookies.


1. Serwis korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
c. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
d. Zapewnienia bezpieczeństwa
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
12. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
13. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
a. Internet Explorer
b. Chrome
c. Safari
d. Firefox
e. Opera
f.  Android
g. Safari (iOS)
h. Windows Phone
i.  Blackberry

XV. Login serwera.


1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a. czas nadejścia zapytania,
b. czas wysłania odpowiedzi,
c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
f. informacje o przeglądarce użytkownika,
g. Informacje o adresie IP.
3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.